ITB Tömítéstechnikai Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 60. Tel.: (36)-1-382-7900

Általános szerződési feltételek

Az ITB Tömítéstechnikai Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.; cégjegyzékszám: 01-09-260805; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában) Általános Szerződési Feltételei

Hatályos: 2014. október 1-től

 

1.          Az ÁSZF hatálya

 

1.1.     A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban az „ÁSZF”) az ITB Tömítéstechnikai Kft. (a továbbiakban az „ITB”) és az ITB által értékesítésre kínált áruk vevői, megrendelői (a továbbiakban a „Vevő”; az ITB és a Vevő a továbbiakban, mint a „Felek”) közötti termékértékesítésekre terjed ki.

 

1.2.     A jelen ÁSZF az ITB és a Vevő között létrejött mindenfajta szerződéses jogviszony tekintetében irányadó, beleértve a jelen ÁSZF-nek megfelelően megkötött szóbeli, elektronikus levél útján kötött és írásbeli megállapodásokat, az elektronikus úton létrejött szerződéseket és a keretszerződések alapján létrejött egyedi megállapodásokat (a továbbiakban a „Szerződés”).

 

1.3.     A jelen ÁSZF az ITB és a Vevő között létrejött Szerződés teljes időtartama alatt irányadó. Amennyiben az ITB és a Vevő között Szerződés jön létre, úgy a jelen ÁSZF a Szerződés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttét megelőző egyeztetési folyamatra és az ajánlattételre, valamint a jogviszony időtartama alatt és a megszűnését követően a jogviszonnyal összefüggésben felmerült jogok és kötelezettségek összességére egyaránt alkalmazandó.

 

1.4.     A jelen ÁSZF a hatálybalépésétől kezdve határozatlan ideig jött létre, és visszavonásig hatályos. A jelen rendelkezés tekintetében az ÁSZF visszavonásának minősül az ITB erre irányuló kifejezett jognyilatkozata, valamint ráutaló magatartása, így különösen, de nem kizárólagosan egy új ÁSZF elfogadása és elérhetővé tétele az ITB weboldalán (http://www.itbkft.hu/aszf/).

 

1.5.     Az ITB ezúton kizárja a Vevő általános szerződési feltételeinek az ITB-vel szembeni alkalmazását, amelyek akkor sem alkalmazandóak az ITB és a Vevő között létrejött Szerződésre, ha az ITB nem utasítja azokat kifejezetten vissza, vagy a Vevő általános szerződési feltételeiben foglalt rendelkezések nem ellentétesek a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel.

 

1.6.     Amennyiben a jelen ÁSZF-ben és a Felek között létrejött Szerződésben foglalt feltételek egymástól eltérnek, abban az esetben a Szerződésben foglalt rendelkezés lesz irányadó a szerződő Felek jogviszonyára.

 

2.          Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

 

2.1.     Amennyiben a Vevő nem egyedileg, fajta és mennyiség szerint meghatározott árut rendel meg az ITB-től, hanem (i) a Vevő tájékoztatása alapján az ITB vagy (ii) az ITB és a Vevő közösen határozzák meg a Szerződés tárgyát képező áru jellegét, mennyiségét és egyéb paramétereit, abban az esetben a Vevő köteles a Szerződés megkötése előtt és alatt minden lényeges tájékoztatást megadni az ITB részére, és együttműködni az ITB-vel a Szerződés tárgyát képező áru helyes és pontos meghatározása érdekében.

 

2.2.     Az jelen ÁSZF-ben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettség kiterjed minden olyan tényre, adatra, információra, körülményre, amely befolyásolhatja a Vevő részéről felmerülő igényeket, és amelyek szükségesek lehetnek a jelen ÁSZF 2.1. pontjában meghatározott célra.

 

2.3.     Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség körében a Vevő külön felhívás nélkül is köteles feltárni és az ITB rendelkezésére bocsátani minden lényeges tényt, adatot, információt és körülményt, amely a Szerződés teljesítését befolyásolhatja, továbbá, amennyiben az ITB a Szerződés teljesítése érdekében ezek átadására hívja fel a Vevőt, a Vevő köteles a felhívásnak eleget tenni.

 

2.4.     Amennyiben a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a Vevőnek kára keletkezik abból fakadóan, hogy a jelen 2. pontban szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének a Vevő elmulasztott maradéktalanul eleget tenni, a Vevő ebből eredő kárának megtérítését az ITB-től nem követelheti.

 

2.5.     Amennyiben a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben az ITB-nek költsége vagy kára keletkezik abból fakadóan, hogy a Vevő a jelen fejezetben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének elmulasztott maradéktalanul eleget tenni, a Vevő az ITB részéről felmerült teljes költséget és kárt köteles megtéríteni.

 

2.6.     A Vevő kijelenti, hogy az általa megvásárolt áru tulajdonságait, használatát, kezelését ismeri, azokról a Szerződés megkötését megelőzően megfelelően tájékozódott. A Vevő nem érvényesíthet igényt az ITB-vel szemben arra történő hivatkozással, hogy az áru tulajdonságait, használatát, kezelését nem, vagy nem kellőképpen ismerte.

 

3.          A Szerződés létrejötte

     

3.1.     Az ITB a hozzá írásban (pl. telefax útján) vagy elektronikus levél útján érkezett egyértelmű, a megrendelt áruk pontos megjelölését magukba foglaló megrendelést fogad el. A Vevő felel a megrendelés pontosságáért és egyértelműségéért, amely alapján az ITB számára a megrendelés alapján értékesítendő áru minden szükséges jellemzője beazonosítható. Az ITB a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja.

 

3.2.     A Szerződés a megrendelés visszaigazolásának a Vevő részére történő eljuttatásával jön létre. A Szerződés az ITB és a Vevő között írásban (pl. telefax útján) vagy elektronikus levél útján jöhet létre, azzal, hogy az ITB jogosult a Szerződés alakjának jelen 3.2. pontban meghatározott alakiságától eltérő alakot meghatározni. Az ITB a Vevővel egyetértésben dönthet úgy, hogy a közöttük létrejött szóbeli megállapodást (pl. telefonon egyeztetett és elfogadott megrendelés) létrejött Szerződésnek tekinti. A megrendelésekkel kapcsolatos jognyilatkozatokra a megrendelés alakisága, a Szerződés módosítására, megszüntetésére és a Szerződéssel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatra a Szerződés alakisága irányadó, azzal, hogy az írásbeli alakot a Felek kölcsönösen elfogadják abban az esetben is, ha a Szerződés nem írásban jött létre.

 

3.3.     Az ITB által tett ajánlatok Vevő általi elfogadása az ITB ajánlatának megfelelő alakisággal vagy írásban érvényes. Az ITB ajánlatában ajánlati kötöttségének idejét meghatározhatja.

 

3.4.     Amennyiben a Felek között létrejött Szerződés jellege keretszerződés, az ITB teljesítése a Vevő szerződésszerű, egyedi lehívásain alapul. Az egyedi lehívásokat a Vevő írásban (pl. telefax útján) vagy elektronikus levél útján köteles az ITB részére eljuttatni, kivéve, ha a keretszerződés ettől eltérően rendelkezik. A Vevő felel az egyedi lehívások pontosságáért és egyértelműségéért, amely alapján az ITB számára az egyedi lehívás alapján értékesítendő áru minden szükséges jellemzője beazonosítható. A lehívás csak abban az esetben és annyiban hatályos, amennyiben és amilyen mértékben azt az ITB a Vevő részére visszaigazolja, illetve ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem tesz.

 

3.5.     Az ITB nem vállal felelősséget az önhibáján kívül bekövetkező informatikai hibákért, azonban ilyen esetben köteles minden szükséges lépést megtenni az informatikai hiba mielőbbi elhárítása érdekében.

 

4.          A Szerződés teljesítése

 

4.1.     Az ITB kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező áruk adásvételére vonatkozóan a szükséges szakmai tapasztalattal, továbbá a Szerződés teljesítésének személyi, tárgyi és jogi feltételeivel rendelkezik.

 

4.2.     Az áru tulajdonjoga az adott áru vételárának kiegyenlítése pillanatában száll át a Vevőre. Az áru vonatkozásában a kárveszélyt az átadás-átvételt megelőzően az ITB, azt követően pedig a Vevő viseli.

 

4.3.     Az ITB által átadott vagy leszállított áru mennyiségét a Vevő köteles az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül haladéktalanul ellenőrizni, és amennyiben a Szerződésben foglalt és a ténylegesen átadott vagy leszállított áru mennyisége eltér, a Vevő köteles az ITB-t haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül értesíteni az ITB-t a Szerződésre irányadó alakiságnak megfelelően. A Vevő a jelen pontban foglalt kötelezettsége elmulasztása esetén nem jogosult az ITB-től további áru átadását, leszállítását vagy ezzel összefüggésben kártérítést követelni.

 

4.4.     Az ITB a megrendelt árut a Szerződésben megjelölt határidőn belül adja át. Az áru átadásának időpontja az a nap, amikor az ITB a Vevő megrendelése alapján visszaigazolt áruk átvételét a teljesítés helyén a Vevő számára felajánlja. A teljesítés helye, egyéb megállapodás hiányában, az ITB budapesti telephelye.

 

4.5.     A Vevő az árut a megrendelés visszaigazolásban, illetve az ITB által a Vevő részére megküldött egyéb értesítésben foglaltaknak megfelelően köteles átvenni.

 

4.6.     A Vevő nem jogosult semmilyen igényt érvényesíteni az ITB-vel szemben, amennyiben az ITB azért nem tudja a megrendelt árut megfelelő időben átadni, mert a Vevő Szerződésből eredő kötelezettségét elmulasztotta, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Szerződésben meghatározott áru átvételét elmulasztotta vagy megtagadta.

 

4.7.     Amennyiben a Vevő bármely, Szerződésben meghatározott kötelezettségével, így különösen, de nem kizárólagosan az áru átvételével kapcsolatban késedelembe esik, az ITB jogosult a Vevő késedelméből eredő valamennyi költségének és kárának a megtérítését a Vevőtől követelni. Amennyiben a Vevő a kötelezettségét az ITB általi felszólítást követően sem teljesíti, az ITB jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a felmondásból eredő minden költségének és kárának a megtérítését a Vevőtől követelni.

 

4.8.     Az ITB a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Vevő előzetes tájékoztatása vagy hozzájárulása nélkül közreműködőt igénybe venni.

 

5.          Az ITB által értékesített áruk ára, fizetési feltételek

    

5.1.     Az ITB által értékesítésre kínált áruk árára a Felek által megállapodottak, így különösen a Szerződés, illetve a keretszerződés, illetve a Felek külön, kifejezett megállapodása hiányában, amennyiben rendelkezésre áll, az adott áru ITB által mindenkor alkalmazott, a Vevő számára elérhetővé tett listaára, illetve ajánlati ára alkalmazandó.

 

5.2.     Az ITB az áru átadását követően jogosult a számlát kiállítani, kivéve, ha a Felek előleg vagy más, teljesítést megelőző fizetésben állapodtak meg. A Vevő az ITB által az áru tárgyában kibocsátott számla végösszegét köteles határidőben kiegyenlíteni. A fizetési határidő utolsó napja a számla kibocsátását követő 8. naptári nap, kivéve, ha a Szerződés eltérően rendelkezik, illetve ha a Felek erről külön megállapodnak.

 

5.3.     Késedelmes fizetés esetén az ITB jogosult a Vevőtől jogszabályban rögzített mértékű késedelmi kamatot követelni. Fizetési késedelem esetén az ITB jogosult továbbá az adott Szerződés vagy az ITB és a Vevő között fennálló más Szerződés teljesítését felfüggeszteni vagy megtagadni a lejárt számlatartozás teljesítéséig.

 

5.4.     A Vevő az ITB-vel szemben esetlegesen fennálló követelését nem jogosult beszámítani az ITB-vel szemben az adott Szerződés alapján fennálló tartozásába.

 

6.          Jótállás, szavatosság, hibás teljesítésből eredő igények

 

6.1.     Az ITB-t a Szerződés tárgyát képező áruk vonatkozásában az ITB által a Szerződésben vállalt jótállás terheli. Az ITB által a Szerződés tárgyát képező áru vonatkozásában vállalt szavatossági idő a Szerződés teljesítésétől számított 1 év, amely határidő elévülési jellegű.

 

6.2.     Amennyiben a Vevő az ITB-től átvett áru hibás teljesítését vélelmezi, ezt haladéktalanul köteles az ITB számára jelezni. Az értesítés elmulasztásából vagy annak késedelméből eredő károkért az ITB-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.3.     Amennyiben a Vevő az ITB-től átvett áru hibás teljesítését vélelmezi, köteles minden szükséges és ésszerűen elvárható intézkedést megtenni, amely a hibás teljesítéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő károk megelőzése, elhárítása vagy enyhítése érdekében szükséges.

 

6.4.     A Vevő az ITB hibás teljesítése esetén sem jogosult harmadik személlyel fedezeti szerződést kötni, sem a Szerződés egészére, sem a hibás teljesítéssel érintett áru vonatkozásában.

 

6.5.     Az ITB a Vevő értesítését követően köteles megvizsgálni a vélelmezett hibás teljesítéssel összefüggő árut, ezt követően az ITB belátása szerint dönt arról, hogy kijavítással vagy kicseréléssel tesz eleget a kellékszavatossági kötelezettségének. Amennyiben a kijavított vagy kicserélt áru továbbra sem elégíti ki az elvárható minőségi követelményeket, az ITB a kellékszavatossági kötelezettsége körében jogosult ismételt kijavításra vagy kicserélésre.

 

6.6.     Az ITB hibás teljesítése esetén a Vevő kizárólag abban az esetben jogosult árleszállítás követelésére vagy a Szerződéstől elállni, amennyiben az ITB sem a kijavítást sem a kicserélést nem vállalta, vagy az ismételten nem vezetett eredményre.

 

7.          Az ITB felelősségének korlátozása

 

7.1.     Az ITB a közötte és a Vevő között létrejött szerződések vonatkozásában a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét az általa értékesített áruban, mint a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkra korlátozza.

 

7.2.     A jelen ÁSZF 7.1 pontjában foglalt felelősségkorlátozás alapján a Vevő nem jogosult az ITB-vel szemben kártérítés követelésére a Vevő vagyonában bekövetkező károk, valamint esetlegesen elmaradt vagyoni előnyök tekintetében. Az ITB felelősségének jelen pontban foglaltak szerinti korlátozása nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésre.

 

7.3.     A jelen ÁSZF 7.1 pontjában foglalt felelősségkorlátozás csak olyan mértékben alkalmazandó, amilyen mértékben az irányadó jogszabályok, így különösen a Szerződés tárgyát képező áru vonatkozásában alkalmazandó jogszabályok nem tiltják.

 

8.          Vis maior

 

8.1.     A Szerződés teljesítése szempontjából vis maiornak minősül minden, az ITB kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló, az ITB ellenőrzési körén kívül eső, az ITB által elháríthatatlan körülmény, így különösen, de nem kizárólagosan természeti katasztrófák, elemi csapás, sztrájk, háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal lezárása, behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott, az ITB-nél, az ITB beszállítójánál vagy bármelyikük közreműködőjénél jelentkező súlyos üzemzavar, a szükséges alapanyagok hiánya, előre nem látható termelési zavarok, továbbá olyan fuvarozási késedelmek és hibás teljesítések, amelyek az ITB beszállítójánál jelentkeznek, és amelyek akadályozzák, illetve gátolják az ITB szerződésszerű teljesítését.

 

8.2.     A vis maior fennállásáról az ITB köteles a Vevőt a lehető leghamarabb értesíteni. Vis maior esetén mindkét Fél jogosult a Szerződéstől elállni. Vis maior esetén az ITB-vel szemben a teljesítés elmaradása, késedelme, illetve mennyisége miatt semmilyen igény nem érvényesíthető.

 

9.          Üzleti titok, szellemi alkotások

 

9.1.     A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott minden tény, adat, információ üzleti titoknak minősül, és azt nem jogosultak sem a maguk, sem harmadik személyek számára felfedni vagy elérhetővé tenni, a Szerződés megszűnését követően sem. Az üzleti titkok felhasználása kizárólag a Szerződéssel összefüggésben, elsősorban a Szerződés teljesítéséhez használhatók fel. A jelen pontban foglalt rendelkezés a Feleken túl kiterjed a Felek munkavállalóira, közreműködőire és kapcsolt vállalkozásaikra is.

 

9.2.     A Felek nem jogosultak egymás védjegyeinek, logóinak és egyéb szellemi alkotásainak, valamint a Szerződés tárgyát képező vagy a Szerződés teljesítése során felhasznált áru gyártója védjegyeinek, logóinak és egyéb szellemi alkotásainak a használatára, illetve felhasználására a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

10.       Kapcsolattartás

 

10.1.  A Vevő a jognyilatkozatait a Szerződés alakiságának megfelelő alakban, azaz írásban (ideértve a telefax üzenetet is) vagy e-mailben köteles az ITB részére eljuttatni az alábbiak közül a megfelelő címre:

 

Postai úton:

ITB Kft.

 1509 Budapest, Pf. 68.

 

Telefax útján:

(36)-1-382-7929

 

E-mail útján:

FreyJ@itbkft.hu

 

10.2.  A postai úton küldött jognyilatkozatokat a Vevő ajánlott, tértivevényes levélben köteles az ITB részére eljuttatni. A Vevő jognyilatkozatainak az ITB-hez történő megérkezésének időpontja postai küldemény esetén a tértivevényen szereplő kézbesítési dátum, e-mail esetén az ITB által küldött visszaigazoló e-mail keltének időpontja.

 

11.       Alkalmazandó jog, jogviták

 

11.1.  A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött Szerződésre a magyar jog irányadó.

 

11.2.  Felek a Szerződéssel összefüggő jogvitáikat kötelesek elsődlegesen egyeztetések útján, békés úton rendezni. Amennyiben a békés úton történő egyeztetés nem vezetett eredményre, a Felek Szerződésből eredő jogvitáikat Magyarország illetékes bírósága előtt rendezik.

 

11.3.  Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezés érvénytelennek minősülne, az a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét nem befolyásolja.

 

Budapest, 2014. október 1.

ÁSZF letöltése

Iroda nyitvatartás Raktár nyitvatartás
Hétfő-Csütörtök: 8:00 - 16:30 Hétfő-Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 15:00 Péntek: 8:00 - 15:00